วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

พราหมณวรรค: ๓๙ เรื่องเทวหิตพราหมณ์พราหมณวรรค: ๓๙ เรื่องเทวหิตพราหมณ์


นิทานย่อ


ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาพาธด้วยพระโรคปวดข้อ ทรงรับสั่งให้พระอุปวานะไปหาเวหิตพราหมณ์  เพื่อขอน้ำร้อน ซึ่งพราหมณ์ผู้นี้นอกจากจะถวายน้ำร้อนแล้ว ก็ยังได้ถวายน้ำอ้อยมาพร้อมๆกันนี้ด้วย เมื่อพระพุทธองค์ทรงสรงน้ำร้อนและเสวยน้ำอ้อยนั้นแล้ว ก็ทรงหายจากพระโรคปวดข้อ ต่อมาเวหิตพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลถามปัญหาว่า จะให้ไทยทานแก่พราหมณ์ใดจึงจะมีอานิสงส์มาก พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าด้วยพระธรรมบทพระคาถานี้ว่าปุพฺเพนิวาสํ โย เวทิ  สคฺคาปายญฺจ ปสฺสติ

อโถ ชาติขยํ ปตฺโต   อภิญฺญา โวสิโต มุนิ

สพฺพโวสิตโวสานํ     ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ.ผู้รู้สถานที่เกิดในอดีตของตนได้ เห็นทั้งสวรรค์และนรก

บรรลุถึงความสิ้นสุดการเกิด รู้แจ้ง เป็นมุนี

เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบเสร็จสรรพแล้ว

เราเรียกเขาผู้นั้นว่า เป็นพราหมณ์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น